argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Страници: 1 [2] 3 4 ... 10
 11 
 -: 11.01.2021, 17:59:05 
Започната от krastiokrastev - Последна публикация от krastiokrastev
Казусът е свързан с контрола при определяне на вида противоправно деяние, при условие, че същото е инкриминирано.
Предизвикателствата пред участниците в пазарните икономически отношения поставят изискването да се познават разпоредбите на Наказателния кодекс. Законодателният орган е определил кои деяния - действия или бездействия а престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.
На 10 март инспектор Иван Петров Ангелов, при данъчна ревизия па предприятието на Стоян Георгиев - "Изгрев - Стоян Георгиев" ЕТ, установява:
•   Георги Димитров, в качеството си на счетоводител е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 38 000 лв.
•   Николай Тодоров, в качеството си на отчетник в отдел „ТРЗ1' е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДФЛ в размер на 200 лв.
•   Васил Алексиев, в качеството си на касиер, системно е нарушавал трудовата дисциплина и не е санкциониран от управителя Стоян Георгиев.


Моля маркирайте верният отговор!

 12 
 -: 05.01.2021, 20:37:32 
Започната от krastiokrastev - Последна публикация от krastiokrastev
Моля колеги помогнете със задачите! Колкото може ! Благодаря предварително! 
Първа част

1. За индустриално предприятие разполагаме със следните данни:

Показатели   2015 г.   2016 г.
1.Стойност на продукцията по съпоставими цени (хил. лв.)   8200   8610
2.Трудоемкост на продукцията (хил. нормочасове)   2750   2880

Установете настъпила ли е промяна в структурата на произвежданата продукция. В какво се изразява нейното отражение върху стойностния обем на производството? Определете реалната динамика на обемния показател след елиминиране влиянието на структурните промени.
...
...
...
...
...
...
...
...
...

2. Един от моделите за анализ на обема на производството има вида:
 .
Посочете наименованието, обхвата и характера на влияние на всеки от факторите. Отчитайки последователността им, запишете зависимостта за измерване влиянието на третия поред фактор.
...
...
...
...
...
...
...
...
...

3. Върху изменението на общия натурален обем на продукцията, получена от няколко еднородни култури, оказват влияние следните фактори:
а) средна продажна цена на тон продукция по видове култури;
б) размер на площите по видове култури;
в) среден добив от декар (в тона) по култури;
г) структура на приходите от реализацията на продукцията;
д) структура на площите;
е) трудоемкост на продукцията по отделни култури.
Оградете верните отговори и обвържете факторите в аналитичен модел.

...
...
4. Изяснете алгоритъма за изчисляване величината на ефекта от неизвършването на агротехнически мероприятия в зависимост от качеството на сравняваните почвени участъци.
а) при еднакво качество:
Е = ...
...
...
б) при различно качество:
Е = ...
...
...

5. Реализираните продажби в търговско предприятие през предходната година възлизат на 28 300 лв. През текущата година са продадени стоки в размер на 12 600 лв., след което е извършено намаление на цените в размер на 4 %. Продажбите по новите цени са в размер на 13 824 лв.  Изчислете динамиката на продажбите, като осигурите предварително съпоставимост на данните:
а) по цени преди настъпилата промяна
...
...
...
...
...

б) по цени след настъпилата промяна
...
...
...
...
...

в) по средни (текущи) цени
...
...
...
...
...

   6. В какви направления може да се анализира натоварването на ДМА:
а) сезонни колебания;            б) интензивно и екстензивно;
в) ритмичност;               г) интегрално;
д) производителност на техниката;      е) ефективност;
ж) комплектност;               з) качество;
и) оперативност;               й) асортиментност.
Посочете верните отговори.

   7.  Екстензивното натоварване на ДМА се характеризира с ... Анализът се извършва с помощта на три групи коефициенти:
   а) първа група: …………………………………………………………………………
   б) втора група: …………………………………………………………………………
   в) трета група: …………………………………………………………………………
   
   Тенденцията е благоприятна, когато:
   а)  ;               б)  ;
   в)  ;               г)  .

8. Обемът на извършената работа по видове трактори се обуславя от влиянието на следните фактори:
   а) средносписъчен брой на машините, участващи в кампанията;
   б) общ брой на отработените тракторосмени от тракторите;
   в) отработени тракторосмени от един трактор;
   г) отработени тракторочасове за една тракторосмяна;
   д) общ брой на отработените тракторочасове от всички машини.
   е) ...
   ж) ...
Оградете верните отговори и допишете липсващите факторни показатели. Запишете технологичния модел, в който участват посочените от Вас фактори.

...
   
   9. В корабостроителния завод в гр. Русе числеността на производствените работници през 2015 г. е 220, а през 2016 г. – 230. Установете влиянието на факторите, обуславящи тяхното изменение, при условие че стойностният обем на произведената продукция е нараснал с 5%, а трудоемкостта на продукцията, изразена в нормочасове – с 15%.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

   10. Анализирайте получените резултати от факторния анализ на средната изработка на едно лице от персонала:
   а) базисно равнище на показателя - 15 000 лв.;
   б) фактическо равнище на показателя - 18 000 лв.;
   в) изменение на средната изработка = + 3 000 лв., в т.ч.:
      - влияние на структурата на персонала = + 4 200 лв.;
      - влияние на средната изработка на един работник = - 1 200 лв.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

11. Върху средната изработка на едни работник оказват влияние следните фактори:
   а) общо отработени човекодни от работниците;
   б) отработени човекочасове от един работник;
   в) отработени човекочасове за един работен ден;
   г) изпълнение на трудовите норми на работниците;
   д) отработени човекодни от един работник през периода;
   е) ................................................................................ .
   Посочете верните отговори и допишете липсващия фактор.

12. От кои фактори зависи равнището на разходите за обичайната дейност и как се установява тяхното влияние?
   Фактори: ...
...
...
...
...

   Модел за изчисляване равнището на разходите на индустриално предприятие: ...
...
...
...

Влияние  на факторите:
...
...
...
...
...
...
...
...
...

13. Как ще се отрази изменението в структурата на производството върху равнището на разходите, когато:
   а) нараства относителния дял на продукцията с по-високо индивидуално равнище на себестойността?
...
...

   б) нараства относителния дял на продукцията с по-ниско индивидуално равнище на себестойността?
...
...

   в) структурата на производството остава неизменна?
...
...

14. В случаите, когато едновременно намаляват извършените разходи на декар при отглеждането на определена култура и средния добив от декар,  себестойността на тон произведена продукция се увеличава:
а) при всички случаи;
б) само ако темпът на снижение на разходите е по-висок от темпа на снижение на добива;
в) само ако темпът на снижение на разходите е по-нисък от темпа на снижение на добива;[/img]
г) възможно е и при еднакви темпове на изменение на двата фактора;
д) не е възможно
Посочете верния отговор и се аргументирайте:
...
...
...
 ...
...

15. ЗК “Единство” е предоставила следната информация за 2012 г.:

Вид култури   Заети площи (дка)   Произведена продукция в натура (тона)   Общ трудоразход (човекодни)   Обем на продукцията в стойност (лв.)
   2015 г.   2016 г.   2015 г.   2016 г.   2015 г.   2016 г.   2015 г.   2016 г.
1.Ръж   800   840   192   210   2560   2856   28800   42000
2.Овес   400   380   48   53,2   1360   1311   19200   22344

Направете изводи за ефекта от влиянието на средните добиви от декар върху:
а) натуралния обем на продукцията общо за двете култури;
б) средната производителност на труда.

Решение:

Вид култури   
         
                        
1.Ръж                        
2.Овес                        
 
...
...
...
 ...
...
...
...
...
 ...
...
...
...
...
 ...
...
...
...
...
 ...
...
...
...
...
 ...
...
...
...
...
 ...
...
...
...
...
 ...
...
...
...
...
 ...
...
Втора част Индивидуално задание (Търговска фирма).

Всеки студент работи със собствена информация, която се попълва в съответните таблици. Периодът на изследването обхваща една календарна година.
Входяща информация
                                                                                                     Таблица 1
Реализиран оборот (продажби) по търговски обекти,   
ДМА и средносписъчен брой на продавачите
Магазини   Оборот по средни текущи цени
(хил. лв.)   Дълготрайни материални активи
(хил. лв.)   Средносписъчен брой продавачи
   предх. година   текуща година   предх. година   текуща година   предх. година   текуща година 13 
 -: 21.12.2020, 09:52:33 
Започната от mileniliev - Последна публикация от movitar
С леки ограничения в храненето като избягване на сладко, газирано и тесто + чая на french secret tea, успях да сваля около 5кг за 35 дни.
Тук също може да прочетете за чая french secret tea.

 14 
 -: 17.12.2020, 10:27:52 
Започната от slavova - Последна публикация от teodoran1
Здравейте, аз поръчах на сестра ми за 15ти декември таблет на Самсунг от https://www.mobilepoint.bg/tableti. Препоръчаха ми го като марка и реших да се доверя тъй като не разбирам нищо от техника. Като цена беше около 700лв. Не исках да е съвсем евтин, защото обикновено не са особено качествени.

 15 
 -: 17.12.2020, 10:14:17 
Започната от slavova - Последна публикация от teodoran1
Аз купувам дрехи главно по интернет тази година и открих колко по-лесно и удобно е. Има супер магазини, а и повечето любими марки от моловете имат сайтове, откъдето може да се пазарува без да се редиш на опашки. Изключително доволна съм, че намерих napudreni.com тази година, защото почти целият ми есенен гардероб напълних от тях.

 16 
 -: 10.12.2020, 17:22:35 
Започната от slavova - Последна публикация от denidimitrova
Различни домакински уреди има в този сайт. Аз съм поръчвала пералня с 30% намаление заради една драскотина в долния край близо до филтъра, която едва се вижда. Електроуредът работи отлично вече 2ра година.

 17 
 -: 25.11.2020, 14:27:54 
Започната от slavova - Последна публикация от denidimitrova
Ние си взехме диван от mobiladalin през лятото. Като дизайн са наистина уникални. Със сигурност няма да намерите нещо подобно в масовите магазини. Като цени са нормални, не бих казала, че са много скъпи, но ако стилът е най-важното за вас - разгледайте сайта.

 18 
 -: 21.11.2020, 10:22:31 
Започната от slavova - Последна публикация от petiodanailov
Купи си поне няколко вида хубаво вино от Vida.bg и ти гарантирам, че ще останеш много, ама много доволна от качеството и избора им. Те са си сами производители на марката и наистина нещата са уникални.

 19 
 -: 21.11.2020, 10:18:51 
Започната от slavova - Последна публикация от petiodanailov
Може да разгледаш онлайн магазина на Оптика Skyoptic, те нямат магазин в Пловдив, но пък са много готини и продават всичко онлайн. Има страхотни намаления на маркови слънчеви очила при тях, така че не е лошо да се възползваш.

 20 
 -: 21.11.2020, 10:14:37 
Започната от slavova - Последна публикация от petiodanailov
Щом искаш да е евтино и изискано, пък и... стилно... Хм! Може би трябва да разгледаш в IKEA - там има много хубави неща и цените са им супер. Особено когато имат намаления си е направо оферта да се пазарува дори неща, от които нямаш спешна нужда.

Страници: 1 [2] 3 4 ... 10