argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Автор Тема: Еразъм селекция пролет 2017  (Прочетена 736 пъти)

seaside

  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 112
Еразъм селекция пролет 2017
« -: 19.04.2017, 18:15:40 »

СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
през II семестър на академичната 2017/2018 г.
 ОБЩ БРОЙ ФИНАНСИРАНИ МОБИЛНОСТИ – 6
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  500 ЕВРО
Държава
   Приемащ университет   Област на знание
   Име,
изискуемо ниво на владеене на език   Брой мобилности, месеци и ОКС   Web site с
информация за Еразъм студенти   Краен срок за кандидатстване   
АВСТРИЯ    University of Salzburg*
DE B2, EN B2   1 x 4,5
   http://www.uni-salzburg.at/index.php?id =23773&L=1&MP=23773-45351   30 ноември   право
ИСПАНИЯ   Universidad de Navarra Pamplona ES B1, EN B1   3 Х 5
   http://www.unav.edu/web/estudios/programa-internacional/alumnos-internacionales   15 октомври   право
ИТАЛИЯ    Università degli Studi di Siena* IT B1 EN B1
3 Х 5
   http://en.unisi.it/international/international-exchange-students   30 ноември   право
ФРАНЦИЯ   University of Nantes
FR B1, EN B1   3 x 5
   http://www.univ-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre. jsp?CODE=43564240&LANGUE=0#KLINK   15 ноември   право
ЧЕХИЯ   Palacký University Olomouc* EN B2   3 x 5
   http://www.upol.cz/en/menu/erasmus-exchange/erasmus/   31 октомври   право
   University of Plzen* EN B2   2 x 10   www.zcu.cz/en/ects   30 ноември   право
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  450 ЕВРО
МАКЕДОНИЯ   University of Bitola***
EN B2   2 x 10    http://www.uklo.edu.mk/   30 ноември   право
ПОЛША   University of Warsaw* ENB2
2 x 10
   http://bwz.uw.edu.pl/en/wp-content/uploads/ 2015/07/University_of_Warsaw-factsheet-20151.pdf   15 ноември   право
   Szczecin University* EN B1   2 x 10   http://www.dsm.usz.edu.pl/2015-09-15-09-21-11/about-the-program   30 ноември   право
РУМЪНИЯ   University of Cluj-Napoca**
EN B1, FR B1   3 x 5
   http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php   1 ноември   право
ВАЖНО! 1. В университетите, отбелязани с *, се изнасят лекционни курсове по право на английски език, достатъчни за набиране на изискуемия брой ETCS кредити по желаната мобилност. Тогава английският е работен език за мобилността. Това, както и тематиката на лекционните курсове, трябва да се свери отново от всеки кандидат в сайта на избрания от него университет (-и).
2. В университетите, отбелязани с **, се изнасят лекционни курсове по право на английски и френски език, достатъчни за набиране на изискуемия брой ETCS кредити по желаната мобилност. Всеки един от двата езика (или и двата) може да бъде работен за мобилността, по желание на кандидата.
3. В университетите, отбелязани с ***, се допуска кандидатстване и с български език като работен за мобилността. Познанията по езика подлежат на допълнителна проверка.
4. Всеки кандидатстващ предварително избира и класира няколко мобилности в посочените по-горе университети. При по-голям брой желаещи от отпуснатите места има възможност за допълнителни бройки от неусвоени места в други факултети.
I. Условия за участие
За обявените места могат да кандидатстват всички студенти (редовна или задочна форма на ОКС «магистър») и докторанти на ЮФ, които отговарят на следните задължителни изисквания:
•   обучаващите се по ОКС „магистър по право” да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри от други програми на ЮФ и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в споразумението с чуждестранния университет има договорена такава позиция.
•   В програма Еразъм+ е възможността един студент да получи финансиране за период на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ (т.е. по 12 месеца за всяка една от бакалавърската, магистърската и докторантската степен), НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ И ВИДА НА МОБИЛНОСТИТЕ. Двата типа мобилности (обучение и стаж) могат да се комбинират, като в рамките на всеки образователен цикъл общата им продължителност не може да надхвърля 12 месеца при задължително спазване на минималните продължителности за всяка една от тях (3 месеца за обучение и 2 месеца за стаж). Студенти, обучаващи се в директни магистърски програми (като Право), могат да участват в двата типа мобилности за общ период до 24 месеца.
•   ПРАВО НА УЧАСТИЕ в програма Еразъм+ имат и студенти, ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВИЛИ Еразъм мобилност в рамките на програма "Учене през целия живот", като реализираният период се приспада от максимално допустимия 20-месечен срок за студентите, обучаващи се в директни магистърски програми като Право.  Не се допуска повторна мобилност в един и същ чуждестранен университет. Повече - вж. на https://uni-plovdiv.bg/pages/index/283/.
•   да имат минимален среден успех от предходния семестър Мн. добър 4,50, който се изчислява въз основа на приложена академична справка. При изчисляване на успеха на студенти, записани в по-горен курс с невзети изпити (не повече от два), оценките по тези дисциплини се отчитат като Слаб 2;
•   за магистрите – първокурсници за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен. Това изискване не важи за обучаващите се по ОКС „магистър по право” , които трябва да НЕ са първокурсници и кандидатстват с минимален среден успех от предходния семестър Мн. добър 4,50.
•   за докторантите се взема оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
•    владеят свободно (много добре) езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
•   чуждестранните студенти, обучаващи се във Факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм, ако са граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други одобрени участници.
II. Документи за кандидатстване
1.Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение по образец (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/290/)
2. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователната степен на обучение
3. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване. Докторантите представят копие на заповедта за зачисляване.
4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво В2 или друго (ако притежават такъв).
Документите трябва да бъдат подадени до 16 ч. във вторник, 9 май 2017 г., в деканата на факултета - ст. 102 на Ректората,  г-жа Ани Павлова.
III. Селекция и класиране
Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от декана на факултета по бал, който се образува от :
1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Добър 4.50).
2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които а) са завършили езикова гимназия (прилага се копие от дипломата); или б) притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4,50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език. Класирането на студентите се извършва по низходящ бал и по реда на посочените от всеки един от тях чуждестранни университети. При равен бал в класирането предимство имат кандидатите, които а) до момента не са осъществили мобилност по Еразъм с цел обучение; и б) имат с по-висок среден успех от следването.
Заповядайте на информационния ден по «Еразъм +» за ЮФ в сряда, 3 май 2017 г., 51 с.з., от 17,30 ч.
Провеждане на интервюто: 10 или 11 май 2017 г. Повече информация - вж. на https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/
Активен