argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: VII Национална младежка научно-практическа сесия ‘09  (Прочетена 1615 пъти)

~Нели~

  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 27
  • физически факултет

ПОКАНА

за участие в


VII Национална младежка
научно-практическа сесия ‘09


27-28 април 2009 г.

Национален дом
на науката и техниката
София, ул. “Раковски” № 108

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯТА

Сесията ще се проведе на 27 - 28 април 2009 г. в Националния Дом на Науката и Техниката – гр. София, ул.”Раковски № 108.

VII-та Национална младежка научно-практическа сесия дава възможност на участниците да представят резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания в областта на техническите, икономическите и аграрните науки и стопанското управление.

ПОКАНВАТ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Доктори, докторанти, магистри и бакалаври на възраст до 35 години, от университети в София и страната, институти на БАН и от фирми, които имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.
При съавторство се допуска само един втори съавтор, но водещ трябва да бъде участникът на младежка възраст.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕСИЯТА

Заявки за участие в сесията, резюме и докладите за участие /до 2 бр. на участник/ се изпращат във Федерацията на Научно техническите съюзи до 10.04.2009 г. на e-mail: semib@fnts-bg.org или по пощата на дискета или CD, с една разпечатка, заедно с рецензия от хабилитирано лице.
Селекционна комисия обсъжда, селекционира и допуска за участие в сесията доклади с научен и научно-приложен характер.
Допуснатите за участие доклади се представят лично от авторите им и се публикуват в Сборник, екземпляри от който се депозират в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и в библиотеките на университетите и институтите на БАН. На авторите се предоставя CD с всички доклади от сесията.

Тематични направления

•   Автоматизация и информационни технологии;
•   Електроника, електротехника и телекомуникации;
•   Енергетика и енергийни ресурси;
•   Металознание и машиностроителни технологии;
•   Минни науки, геология и екология;
•   Химически науки и технологии;
•   Транспорт и транспортни технологии;
•   Строителство и геодезия;
•   Аграрни науки и лесотехника;
•   Хранителни технологии;
•   Икономически науки;
•   Маркетинг, мениджмънт и логистика;
•   Индустриален дизайн.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ


Резюмета
   Резюметата не трябва да надвишават 100 думи. Размерът на буквите трябва да бъде 12 pt, с шрифт Times New Roman, Italic.


Доклади
   Обем – до 6 стандартни страници, формат А4 /210х297mm/, включително фигурите, таблиците и използваната литература, с интервали: отгоре и отляво - 30 mm, отдясно и отдолу - 25mm (текстово поле 155х242 mm). Докладите се представят на  български език.
   Шрифт на основния текст – Times New Roman, с размер 12 pt и междуредие Sin-gle Space.
   Заглавие - центрирано с главни, удебелени букви с размер 12 pt. Под заглавието се изписват име, фамилия и e-mail адрес на автора/ите.
   Подзаглавия в текста – центрирани и подчертани;
   Илюстрации – черно-бели компютърни графики и чертежи, поместени на съответното място в текста /в рамките на текстовото поле/.
   Цветни илюстрации не се приемат!
   Таблици – номерирани вдясно /размер 10 pt, Italic/.
   Формули –  номерирани  вдясно от формулата в скоби.
   Измерителни единици – означават се съгласно Международната система измерителни единици (SI);
   Библиография – цитираната литература се номерира по реда на появяването в основния текст (със средни скоби)
   Времетраене при изнасяне – 15 минути.


ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Селекционната комисия прави класиране на авторите на доклади и предлага най-добрите разработки за удостояване с национални награди.
Критериите за оценка на докладите и присъждане на наградите са:


•   Актуалност;
•   Приноси /научно-теоретични, приложни и инженерни/;
•   Област и обхват на приложимост в науката и практиката;
•   Специфични резултати и показатели.


                 НАГРАДИ

•   ЕДНА ПЪРВА НАГРАДА:
Грамота и парична премия 300 лв.
•   ДВЕ ВТОРИ НАГРАДИ:
Грамота и парична премия 200 лв.
•   ТРИ ТРЕТИ НАГРАДИ:
Грамота и парична премия 100 лв.

За контакти:

д-р инж. Кремена Деделянова
тел.: 986 13 79 или 986 16 81
e-mail: semib@fnts-bg.org
1000 София, ул. “Г. С. Раковски” № 108
Федерация на Научно-техническите съюзи в БългарияАктивен
Ти виждаш нещата и питаш "защо?". Аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не"?