argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: Правилник на Студентски съвет  (Прочетена 3809 пъти)

S.Cvetkov

  • Модератор
  • *****
  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 433
  • Самуил Ц.
    • Стундетски съвет при ПУ "Паисий Хилендарски"

Правилник
за  устройството  и  дейността  на  Студентския  съвет  
на  ПУ  “Паисий  Хилендарски“

   Раздел 1.   Общи положения

Чл. 1. Студентският съвет (СС) е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в ПУ “Паисий Хилендарски”.
Чл. 2. СС на ПУ “Паисий Хилендарски” извършва дейността си съгласно ЗВО, Правилника на ПУ “Паисий Хилендарски” и този правилник.
Чл. 3. С настоящия правилник се урежда дейността, организацията и структурата на СС и взаимодействията на СС и органите на университетската администрация.
Чл. 4. СС е законен представител на всички студенти и докторанти, обучаващи се в ПУ “Паисий Хилендарски”, въз основа на делегиращата норма на чл. 72 от ЗВО.
Чл. 5. (1) Всички студенти и докторанти в ПУ “Паисий Хилендарски” имат право да избират и да бъдат избирани при конституирането на СС и неговите органи и да участват в изменението на правилника на СС.
(2) При конституирането на СС и неговите органи не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, пол, раса, националност, социален произход и статус, политически възгледи и вероизповедание.
(3) Членовете на СС нямат право да извършват политическа, партийна и сектантско- религиозна дейност в СС и от негово име.
(4) Студентският съвет има право:
1. да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище, както и в съвета на настоятелите;
2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
8. да участва в управлението на студентските общежития;
9. да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
10. да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.

Раздел 2.   Конституиране

Чл. 6. (1) Мандатът на студентите и докторантите в СС е 2 години с право да бъдат избирани най-много за два мандата.
(2) В края на мандата на СС Председателят предлага Централна студентка избирателна комисия (ЦСИК), която провежда избора за СС, след като бъде гласувана от ОС на СС.
(3) Членовете се избират от ОС с обикновено мнозинство. ЦСИК организира и води изборните процедури за всички органи на СС. ЦСИК избира квестори за провеждане на гласуването.
(4) Квесторите извършват преброяването на гласовете в ОС при явно гласуване. Ако гласуването е тайно, квесторите разпространяват бюлетините, преброяват гласовете и обявяват резултатите.
Чл. 7. (1) Студентският съвет се свиква на конституитивно заседание от председателя на бившия СС в срок от две седмици след провеждане на избори за попълване на състава на ОС на ПУ “Паисий Хилендарски” от квотата на учащите.
(2) Първото заседание на СС се открива от председателя на бившия СС. Той представя отчет за дейността на предходния мандат и ръководи събранието до избирането на Председателя на СС.
(3) Под председателството на бившия председател могат да се проведат разисквания само по отчета за дейността на предходния СС и по избора на председател на новия СС.
(4) В случай че на първото заседание не бъдат избрани председател и заместник-председател, то изборът се отлага за следващото заседание.

Раздел 3.   Органи на СС

Глава 1.   Общи положения

Чл. 8. (1) Органи на СС са:
1. Общо събрание на членовете на СС;
2. Управителен съвет (УС);
3. Контролен съвет (КС);
4. Председател;
5. Заместник-председатели;
6. Секретариат;
7. Комисии.
8. Касиер
(2) Членовете на органите на управление на СС имат двегодишен мандат.
(3) Членовете на органите на управление на СС са длъжни да присъстват редовно на заседанията на същите, свикани по съответния ред, а също така са задължени да участват поне в една комисия.
(4) Заседанията на органите на СС са открити, освен ако не е предвидено друго по реда на този правилник.

Глава 2.   Свикване и провеждане на Общото събрание на СС

Чл. 9. (1) ОС на СС се състои от представители на студентите и докторантите в ОС на ПУ “Паисий Хилендарски” на основание чл. 72, ал.1 от ЗВО.
(2) По решение на УС могат да се правят частични промени в състава на ОС, предизвикани от дипломиране на студенти и докторанти, бременност, раждане, отглеждане на малко дете, заминаване в чужбина за повече от 6 месеца през учебната година, системни нарушения по този правилник и неучастие в дейността на СС.
(3) Сътрудници на СС са студенти и докторанти, включващи се активно в дейността на организацията, с право на съвещателен глас в ОС на СС, но не участващи в списъчния му състав. В общия случай могат да бъдат и курсови отговорници.
Чл. 10. (1) ОС се свиква от председателя на СС най-малко два пъти на семестър по негово предложение.
(2) ОС може да се проведе извънредно, както по искане на Председателя на СС, така и по искане на 1/4 от членовете на ОС или председателя на КС.
(3) В случаите по предходната алинея ОС се свиква от Председателя в срок до 14 дни от възникването на важни обстоятелства, които изискват вниманието на ОС или от постъпване на искането.
(4) При отказ на Председателя да свика извънредно заседание на ОС на СС, въпреки че са налице предпоставките по ал. 2 и ал. 3, извънредно заседание на ОС на СС може да се свика от председателя на КС.  
Чл. 11. Секретариатът на СС уведомява за дневния ред, часа и мястото на заседанието членовете на ОС.
Чл. 12. (1) Заседанието на ОС е валидно, ако присъстват повече от 1/3 от списъчния състав. Броят на присъстващите членове на ОС се установява чрез  преброяване  на участниците.
(2) При липса на кворум по ал. 1 заседанието се отлага до 30 минути. Ако и тогава не е налице необходимият кворум, заседанието се насрочва за друга дата не по-късно от 7 дни от свиканото заседание.
(3) При определяне на кворума по ал. 1 от списъчния състав се изключват лицата отсъстващи поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете, обучение извън страната, по болест, отказали се и изключени членове на СС. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(4) При неприсъствие на член на ОС по реда на този Правилник и/ или при невъзможност да участва в дейността на СС всеки член на ОС с писмена молба до председателя на СС може да се отакаже от СС. Hа следващото ОС на ПУ “Паисий Хилендарски” отказалият се член се заменя с представител от същия факултет.
(5) Заседанието на ОС се ръководи от Председателя.
(6) Заседанията на ОС са публични, освен ако не се реши друго.
Чл. 13. (1) ОС взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието, освен ако в този Правилник не е уговорено друго.
(2) ОС взема решения с мнозинство повече от половината от списъчния състав при:
1. Изменение на този правилник;
2. Избор и освобождаване на председателя на СС;
Чл. 14. (1) ОС взема решенията си с явно гласуване, освен ако друго не е предвидено по реда на този правилник.
(2) ОС взема решенията си с тайно гласуване в следните случаи:
1. Избор и освобождаване на председател на СС;
2. Във всички случаи, когато ОС вземе решение да се проведе тайно гласуване.
Чл. 15. Правомощия на ОС на СС:
1. Приема и изменя Правилника за устройството и дейността на СС;
2. Избира председателя, заместник-председателите, касиера и секретаря на СС;
3. Избира Управителен съвет
4. Избира членовете на Контролния съвет;
5. Обсъжда и приема годишния доклад на Председателя за състоянието на Студентския съвет, както и насоки за неговото перспективно развитие;
6. ОС на СС изразява мнения и предложения за развитието на учебната дейност пред компетентните университетски органи;
7. ОС на СС участва в управлението на студентските общежития чрез свой орган, Комисията “Стипендии и общежития”, на основание чл. 73, ал. 1, т. 8 от ЗВО;
8. По предложение на КС, УС или експерт „Човешки ресурси” се взема решение за освобождаване на членове на ОС, както и на другите органи на СС, при констатиране на следните нарушения, освен ако друго не е предвидено в този Правилник:
-ако е отсъствал на повече от 50% от заседанията на органа, в който е избран, за една учебна година;
-неучастие в дейността на СС;
-злоупотреби с бюджета на СС или положението си в организацията;
-уронване престижа на СС;
9. Одобрява бюджета на СС;
10. Гласува решения, внесени по предложение на УС;
11. Всеки от членовете на ОС има право на съвещателен глас в УС, ако заседанието не е със закрити врата.
12. ОС на СС избира свои представители в ОС на университета на основание чл. 72, ал. 2 от ЗВО.
13. ОС на СС избира свои представители да участват в Академичния съвет и Контролния съвет на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Глава 3.   Управителен съвет (УС)

Чл. 16. (1) Орган на управление на СС е УС.
(2) УС се избира с мандат за две години. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани най-много за още един мандат.
Чл. 17. (1) УС се състои от: председателя, заместник-председателите, експерт „Чoвeшки ресурси”, секретаря на СС и касиера.
(2) Експертът „Човешки ресурси” се избира измежду членовете на СС с обикновено мнозинство от ОС по предложение на председателя на СС за срок от 2 години, с цел да:
1.Отговаря за подбора, обучението и мотивирането на членовете на СС.
2.Предлага за отстраняване членове на СС, които не могат да изпълняват задълженията си в резултат на лична демотивация, пребиваване в чужбина повече от 6 месеца, чрез молба за отказ от СС, при системно неизпълнение на задълженията, при семестриално завършване или при нарушения по този правилник.
3.Експертът „Човешки ресурси” се задължава след изтичане на мандата да предаде цялата необходима информация на новия експерт.
(3) Екс-председателят, координаторите на постоянните комисии и този на КС са с право на съвещателен глас.
(4) С оглед приемственост екс-председателят се задължава да присъства на заседанията на УС от 3 до 6 месеца след провеждане на избор за нов Председател.
Чл. 18. (1) Заседанията на УС са публични, освен ако членовете на УС не решат друго.
(2) Решението за провеждане на заседанието при закрити врата се взема с обикновено мнозинство – повече от половината от членовете на УС.
(3) УС се свиква от Председателя най-малко два пъти месечно.
Чл. 19. (1) Заседанието на УС е редовно, когато присъстват повече от половината от  всички  членове  на УС.
(2) Ако не е налице нужният кворум по ал. 1 в обявения час на заседанието, то се отлага за след 30 минути.
(3) В случая по ал. 2, ако и след отлагането не е налице необходимият кворум, заседанието се отлага и се насрочва нова дата, но не по-късно от 7 дни.
Чл. 20. (1) Гласуването в УС е явно, ако не е предвидено друго по реда на този Правилник.
(2) Гласуването в УС може да бъде и тайно по предложение на член от УС и след като това предложение бъде прието от УС с обикновено мнозинство.
(3) Членовете на УС, които са против взетото от УС решение с обикновено мнозинство, подписват протокола на заседанието с “особено мнение”, като имат право писмено да изложат мотивите си, защо са против взетото решение.
(4) Всички членове на УС имат по един равностоен глас.
Чл. 21. Правомощия на УС:
1. Изработва проекто-бюджет за определената учебна година и го предлага за утвърждаване пред ОС на СС, осъществявайки изпълнението му чрез утвърждаване на финансовите отчети;
2. Създава и ръководи организационни звена с цел подпомагане на дейността си;
3. Обсъжда постъпилите проекти и взема решение за тяхното изпълнение, отхвърляне или допустимост;
4. Изготвя проекти за решения, които се предлагат за гласуване на ОС на СС;
5. Привежда в изпълнение решенията на ОС;
6. Взема решения за текущата дейност на СС;
7. Отчита дейността си пред ОС;
9. Одобрява чрез гласуване вътрешните актове на комисиите;
10. Назначава временни комисии, утвърждава списъчния състав и ръководството на постоянните комисии.
11. Определя броя на комисиите, числения състав и ръководството им.
12. Избира и освобождава членовете на комисиите към ОС на СС.
13. Избира и освобождава координаторите на комисиите към ОС на СС.
14. При нарушения по този правилник УС има право да наложи следните санкции на комисиите и техните членове:
-лишаване на виновното лице от командировъчни за 1 семестър;
-изключване от списъчния състав на комисията;
-смяна на координатора на комисията;
-санкциониране на комисията с до 1/4 от бюджета й.

Глава 4.   Председател на СС

Чл. 22. (1) Председателят на СС ръководи и координира общата дейност на СС.
(2) Председателят на СС може да бъде избиран най-много за два мандата.
(3) По време на своя мандат председателят няма право да участва в ръководни органи на политически или синдикални организации.
Чл. 23. Председателят се избира от ОС на СС с квалифицирано мнозинство по чл. 13, ал. 2.
Чл. 24. Правомощия на Председателя на СС:
1. Официално представлява СС пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него.
2. Организира изпълнението на решенията на ОС и УС;
3. Подписва всички официални документи на ОС и УС, освен в случаите, предвидени в този Правилник, или ако ОС на СС реши друго;
4. По право е член  на УС на СС;
5. Внася постъпили проекти за разглеждане от УС;
6. Упълномощава писмено един от заместник-председателите да представлява СС при негово отсъствие или невъзможност да изпълнява временно задълженията си;
8. Насрочва заседанията на УС и ОС;
9. Председателства и води заседанията на УС и ОС на СС, ако не е опълномощил друг член за това;
10. Утвърждава наредбите за дейността на комисиите на СС чрез подписването им.
11. Назначава заместник-председателите като координатори на някои от постоянните комисии.
12. Прави предложение пред АС за замяна на член на ОС на СС на следващото ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“ в случая на чл. 15, т. 8 след решение на ОС на СС.
Чл. 25. (1) Правомощията на Председателя се прекратяват:
1. С изтичане на мандата му;
2. С подаване на оставка;
3. След искане на 1/3 от състава на ОС и гласуване по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1;
4. Със завършване или прекратяване на обучението му;
5. Със заминаване в чужбина за повече от 6 месеца;
6. Поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете.
(2) Председателят продължава да упражнява правомощията си до избирането на нов председател.

  
Глава 5.   Заместник-председатели

Чл. 26. (1) Заместник-председателите се избират с обикновено мнозинство от ОС на СС по предложение на председателя.
(2) Заместник-предсетелите подпомагат председателя при осъществяване на неговите правомощия.
(3) Един от заместник-предсетелите, писмено упълномощен от Председателя, замества същия при негово отсъствие.
(4) Заместникът не може да пределегира правомощия, дадени му от председателя на друг.
Чл. 27. Избират се трима заместник-председатели, които задължително са и координатори на някоя от следните постоянни комисии:
1. Комисия „Стипендии и общежития”
2. Комисия „Информационно и техническо обслужване”
3. Комисия „Учебна, проектна и научноизследователска дейност”
4. Комисия „Връзки с обществеността и международна дейност”
5. Комисия „PR, културни и социални дейности”
Чл. 28. Координаторът на Комисия „Стипендии и общежития”:
1.   Организира дейността на студентската квота в КСБУВ на ПУ.
2.   Следи за законосъобразността на актове на комисията.
3.   Отговаря за подбора и изключването на членовете от студентската квота в КСБУВ на ПУ “Паисий Хилендарски”.
Чл. 29. Координаторът на Комисия „Информационно и техническо обслужване”:
1.   Организира и подържа цялата информационна система свързана със СС.
2.   Организира и координира провеждането на информационни и реклмни кампании, целящи популяризирането на СС.
3.   Отговаря за подържането на информационните табла на СС.
Чл. 30. Координаторът на Комисия „Учебна, проектна и научноизследователска дейност”:
1.   Прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини.
2.   Прави предложения за допълнение или изменение на учебния график.
3.   Прави предложения за покана на външни преподаватели.
4.   Организира и координира провеждането на студентски научноизследователски конференции и издаването на съответни студентски трудове.
5.   Организира и координира създаването и дейностите по проекти касаещи СС.
Чл. 31. Координаторът на Комисия „Връзки с обществеността и международна дейност”:
1.   Координира международното сътрудничество с други студентски и младежки организации в чужбина.
2.   Координира сътрудничеството с други студентски и младежки организации в България.
3.   Извършва проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, свързани с интересите на студентите.
4.   Работи за подобряване комуникацията между членовете на СС със студентите от ПУ.
Чл. 32. Координаторът на Комисия „PR, културни и социални дейности”:
1.    Длъжен е да осигури и поддържа привлекателен имидж на СС  в ПУ общността и извън нея.
2.   Организира и координира провеждането на културни мероприятия.
3.   Организира и координира провеждането на благотворителни акции, концерти, чествания, празненства и др.
Чл. 33. (1) Заместник-председателите могат да бъдат преизбирани най-много за още един мандат.
(2) Правомощията на заместник-председателите се прекратяват на едно от основанията по чл. 25, ал. 1, т. 1 – 6.
(3) Заместник-председателите са длъжни след изтичането на мандата им да предадат цялата необходима информация на новите заместник-председатели.

Глава 6.   Секретариат

Чл. 34. (1) Секретариатът е помощен орган на СС.
(2) Секретариатът се състои от:
1. Секретар на СС;
2. Протоколчици.
Чл. 35. Секретарят по право е координатор на комисия “Правно-административни въпроси, жалби и предложения”
Чл. 36. Секретариатът подготвя провеждането на заседанията на ОС на СС като:
1. Предоставя необходимите материали;
2. Технически осигурява подготовката и приемането на актовете на СС;
3. Известява членовете на ОС за дневния ред, часа, датата и мястото на провеждане на заседанието.
Чл. 37. (1) Секретариатът се ръководи от секретаря на СС.
(2) Секретарят на СС задължително трябва да е член на ОС и по право е член на УС на СС.
(3) Секретарят се избира от ОС по предложение на председателя.
(4) Секретарят подпомага дейността на председателя и ръководи администрацията на СС.
Чл. 38. (1) Правомощията на секретаря се прекратяват на основанията, посочени в чл. 25.
(2) Правомощията на секретаря са:
1. Контролира и отговаря за събирането, съхраняването и опазването на цялата документация на СС;
2. Съхранява протоколите от всички събрания на ОС и на УС;
3. Разпространява необходимите материали и информацията за нормалното функциониране на работата на събранията;
4. Изготвя и подписва протоколи заедно с председателстващия събранията;
5.Отговаря за подготовката на командировъчните документи;
6. Съхранява печата на СС;
7. Отчита се за своята дейност пред УС;
8. Предоставя нужните документи при поискване от координаторите на Комисии или компетентните органи на ПУ “Паисий Хилендарски”.
Чл. 39. (1) Протоколчиците водят протоколите от заседанията на ОС и УС и по право са членове на секретариата.
(2) Протоколчиците могат да бъдат сътрудници на СС - докторанти и студенти, които не са членове на ОС на СС. В  тридневен срок от края на заседанието протоколчиците предават оригиналите  от протоколите на секретаря за подписване и подпечатване.
(3) Протоколите от заседанията на органите на СС се съхраняват от секретаря на СС, а копия от тези протоколи се предават за съхранение в съответния орган.
(4) Секретарят се задължава след изтичане на мандата да предаде цялата необходима информация на новия секретар.

Глава 7. Касиер

Чл. 40. (1) Касиерът е помощен орган на СС, който се грижи за всички парични средства, с които СС разполага.
(2) Касиерът се избира с обикновено мнозинство от ОС на СС.
(3) Мандатът на касиера е 2 години, като може да бъде преизбиран най-много за още един мандат.
Чл. 41. Правомощия на касиера са:
1.   Контролира и организира финансовите средства на СС, като съхранява необходимите документи.
2.   Касиерът е длъжен да докладва за финансовото състояние на СС при всяка промяна, но не по-малко от веднъж на месец.
3.   Касиерът е длъжен да държи документите на разположение за проверка от всеки член на СС.
4.   Плащанията се правят само срещу подпис на Председателя на СС и касиера.

Глава 8.   Контролен съвет

Чл. 42. (1) Контролният съвет (КС) е постоянно действащ орган към СС в състав от един координатор и двама членове.
(2) Координаторът на КС задължително е член на СС.
(3) Координаторът и членовете на КС се избират от ОС.
(4) Правомощията на КС са:
1. Осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителните органи;
2. При констатация на нарушение уведомява ОС;
3. В случая по т. 2, КС има право да свика извънредно заседание на ОС;
4. Осъществява контрол върху финансовата дейност и архива на СС;
5. Произнася се при сезиране за нарушение на правилника на СС;
6. Произнася се по решения, противоречащи на правилника, като изготвя доклад и го внася на следващото заседание на ОС;
7. При спорни въпроси ОС на СС се произнася по спора чрез гласуване, след като изслуша двете страни по спора. Решението на ОС е окончателно и задължително за органите на СС.
8. Проверява редовността на протоколите, водени от комисиите, УС и ОС.
  
Глава 9.   Комисии

Чл. 43. (1) За улесняване и подпомагане на дейността си СС създава комисии.
(2) Те биват временни и постоянни.
Чл. 44. (1) Постоянните комисии са:
1.   Стипендии и общежития
2.   Информационното и техническо обслужване
3.   Учебна, проектна и научноизследователска дейност
4.   Връзки с обществеността и международна дейност
5.   PR, културни и социални дейности
6.   Правно-административни въпроси, жалби и предложения
7.   Спорт
8.   Ревизионна комисия – създава се като помощна комисия към комисията ”Стипендии и общежития” и има за цел да ревизира документацията на СБК на ПУ, а при сигнал и средния успех изчислен от инспекторките на Учебните отдели. Свиква се след края на всеки прием на документи за стипендии и общежития. Състои се от трима членове. Координаторът й задължително е член на ОС на СС и на СБК, а другите двама може да бъдат сътрудници на СС.
(2) Временни комисии по конкретни въпроси се назначават от УС на СС.
(3) Кооридинатори на временните комисии може да не са членове на СС, т.е. сътрудници на СС.
Чл. 45. (1) Комисиите се състоят от координатор и членове.
(2) Координаторите на постоянните комисии трябва да са членове на ОС на СС.
(3) Кооридинаторите на комисиите определят вътрешните правила и реда за дейност на комисиите чрез наредби за дейността на комисиите, които се утвърждават от председателя на СС чрез подписването им.
(4) Зам-председателите по право са кооридинатори на някои от комисиите по избор:
„Стипендии и общежития”, „Информационното и техническо обслужване”, „Учебна, проектна и научноизследователска дейност”, „Връзки с обществеността и международна дейност”, „PR, културни и социални дейности”.
(5) Координаторите на постоянните комисии са длъжни да правят редовно отчет за дейността си пред ОС на СС в края на всеки семестър.
(6) Координаторите на постоянните комисии са длъжни след изтичането на мандата им да предадат цялата необходима информация на новите координатори .
Чл. 46. (1) Броят на членовете на комисиите се определя от УС на СС – членове на комисиите могат да бъдат и студенти и докторанти, които  са сътрудници на СС.
(2) Списъчният състав на постоянните комисии се утвърждава от УС.
(3) Координаторите на постоянните комисии се назначават от УС.

Раздел 4.   Факултетен студентски съвет


Чл. 47. (1) Факултетният студентски съвет (ФСС) е спомагателен орган на Студентски съвет (СС), създавайки се като подструктурно звено, въз основа на чл. 73., ал.1, т.5 от ЗВО.
(2) Факултетният студентски съвет към съответния факултет организира избора на свои представители в ОС на СС и в ръководните органи на съответния факултет;
(3) Органите на Факултетния студентски съвет са: Общо събрание (ОС) и Председател.
(4) В Общо събрание (ОС)  на ФСС участват студенти и докторанти от съответния факултет, които се излъчват на квотен принцип.
(5) ОС на ФСС се свиква най-малко веднъж в годината.
(6) Събранията на ФСС са открити. Те се водят от Председателя на ФСС в присъствието на поне още един член на СС.
(7) Събранията на ФСС са легитимни при кворум не по-малко от 50% от списъчния му състав.
( 8 ) Протоколите от заседанията на ФСС се подписват от протоколчика и Председателя на ФСС и се съхраняват от секретаря на СС.
Чл. 48. (1) ФСС подпомага Студентския съвет на ниво факултет, в дейностите по чл.73 от Закона за висшето образование.
(2) При възникнали спорове между членове на Факултетния студентски съвет, въпросът се решава от УС на СС.
Чл. 49. (1) Председателят се избират от ОС на ФСС.
1.   Той координира разпространението на информация между СС и студентите в дадения факултет.
2.   Координира на факултетно ниво общоуниверситетски дейности на СС.
3.   Съдейства за разрешаване на студентски проблеми на факултетно ниво.
4.   Отправя предложения към УС на СС за създаването на временни комисии и внася проекти касаещи съответния факултет.
5.   Изпълнява и други функции по решение на ОС на СС.
(2)Изборът за Председател на ФСС се провежда с явно гласуване, освен ако не бъде решено друго.
(3) Мандатът на Председателя е 2 години.
Той може да бъде преизбран за втори мандат.


Раздел 5.   Финансиране и материалнобазово обезпечаване

Чл. 50. (1) Финансирането на СС се осъществява чрез бюджет, както и от правни актове на лица, благоприятстващи студентската общност.
(2) Средствата за този бюджет се набират от:
1. Част от бюджета на ПУ “Паисий Хилендарски” в размер не по-малко от 1% от таксите за обучение на основание чл. 72, ал. 5 от ЗВО;
2. Други парични и непарични вноски, направени от ПУ “Паисий Хилендарски”, български и чуждестранни организации или трети лица, за подпомагане дейността на СС и реализиране на съвместни проекти;
3. Дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица в полза на дейността на СС;
4. Приходи от дейности, осъществявани в рамките на компетенцията на СС;
5. Авторски права.
Чл. 51. Материалнобазовото обезпечаване на СС се осъществява от ПУ “Паисий Хилендарски” чрез:
1. Отпускане на удобно и просторно работно помещение, с необходимото материално-техническо обзавеждане към него;
2. Собствени информационни табла в различните учебни сгради;
3. Чрез извършване от СС на безплатни академични справки.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият правилник влиза в сила с приемането му от ОС на СС и отменя предходния правилник на СС.
§ 2. (1) Приетият от СС Правилник за устройството и дейността на СС се представя на Академичен съвет (АС).
(2) АС може да възрази срещу разпоредбите, които противоречат на ЗВО и Правилника на ПУ.
(3) Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от Министъра на образованието и науката.
(4) За неуредените положения в този правилник УС предлага наредби и решения, които се разглеждат и утвърждават от ОС.
(5) Студенти или докторанти, които са били членове на СС четири или повече от четири години, не могат да бъдат избирани в новия състав на СС.
(6) При изключване от списъчния състав на СС на представител на ОС на СС поради нарушения по този Правилник, студентът или докторантът няма право да се кандидатира отново за член на СС.
(7) Приетият правилник се подписва от Председателя на СС.

Правилникът е приет 2009г.
« Последна редакция: 28.10.2009, 08:47:27 от S.Cvetkov »
Активен
С. Цветков