argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Автор Тема: Държавен изпит по финансов мениджмънт  (Прочетена 778 пъти)

monnika83

  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 4

Може ли някой да ми каже, кой са темите на Консулов от конспекта за държавния изпит?

Ето го и конспекта:

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ОКС „МАГИСТЪР"

СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ"

1. Емисия и пазар на акциите. Доходност и риск на акциите.

2. Облигациите като инвестиционен инструмент. Същност и видове облигации. Доходност и риск на облигациите.

3. Фондови борси. Функции и структура. Държавен депозитар. Механизми за сеталмент и оценка на ценни книжа.

4. Финансови рискове - класификация. Стратегии за управление на риска.

5. Вземане на финансови решения при риск и неопределеност.

6. Елементи на теорията на портфейла.

7. Теоретични основи на финансовия анализ. Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Видове финансов анализ и методи за анализ.

8. Годишни финансови отчети. Публикация, интерес и особености в представянето на финансовите отчети.

9. Финансова и капиталова структура. Финансов ливъридж (лост). Определяне на капиталовата структура.

10. Анализ на финансовите коефициенти.

11. Борсови финансови съотношения и модели за прогнозиране на финансови затруднения.

12. Методика на анализа на паричните потоци.

13. Обръщаемост на оборотния капитал и управление на материалните запаси.

14. Политики за управление на оборотния капитал.

15. Управление на наличните пари. Модели за намиране на оптималния паричен баланс. Оптимизиране на наличните пари.

16. Видове банкови операции. Кредитна политика и кредитен процес.

17. БНБ регулатор на банковата система. Парична и кредитна политика на БНБ.

18. Формиране на пасива на банката – структура; регулации за капитала и ликвидността на банката.

19. Дългосрочно финансиране на предприятията. Същност на дългосрочното финансиране. Форми на дългосрочно финансиране.

Структура на дългосрочното финансиране. Цена на дългосрочното финансиране.

20. Краткосрочно финансиране на предприятията Източници на краткосрочното финансиране. Цена на краткосрочното финансиране.

21. Кредитно финансиране на предприятиятията. Видове кредит. Търговско кредитиране. Банково кредитиране. Кредитиране чрез лизинг.

22. Финансово посредничество в международните финанси – същност, роля и значение.

23. Основни форми на международни разплащания – етапи, предимства, недостатъци и видове рискове в международните търговски сделки.

24. Международни финансови трансфери и световни финансови центрове – системи, специфика, предимства.

25. Инвестиции и инвестиционен процес. Същност, характеристика и видове инвестиции (класификация). Същност, етапи, организация и основни участници в инвестиционния процес.

26. Капиталово бюджетиране и обосноваване на инвестиционни решения. Статични и динамични методи за оценка на инвестиционни проекти. Избор на решение при различия в базисните параметри на проекта.
Активен